Tietosuojaseloste

CONCRETO AGENCY OY:N UUTISKIRJEREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

1 REKISTERINPITÄJÄ
Concreto Agency Oy
26547063
Vironallas, Eteläranta 7
00130 HELSINKI
jukka@concreto.fi

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Jukka Vaittinen
jukka@concreto.fi
+358 40 715 8697

3 REKISTERIN NIMI
Concreto Agency Oy:n uutiskirjerekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Concreto Agency Oy:n yleinen markkinointiviestintä sähköisellä uutiskirjeellä. Rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää kohtuullisin väliajoin sähköpostitse tietoa Concreto Agency Oy:n ajankohtaisista asioista, tapahtumista tai palveluista.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin tallennetaan henkilön etu- ja sukunimi ja henkilön sähköpostiosoite.

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisterissä oleva henkilö on joko

  • jättänyt yhteystietonsa lomakkeella osoitteessa www.concreto.fi
  • edustaa yritystä, joka on Concreto Agency Oy:n asiakas tai yhteistyökumppani, jolloin tietolähde on Concreto Agency Oy:n asiakasrekisteri
  • muuten ilmaissut suostumuksensa rekisteriin lisäämiselle.

Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

7 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Concreto Agency Oy on tehnyt päätöksen olla luovuttamatta hallussa olevia tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille Concreto Agency Oy:n kumppaneille. Concreto Agency Oy luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Concreto Agency Oy:ää toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Concreto Agency Oy:ää luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Concreto Agency Oy:n hallussa olevasta tietokannasta.

9 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Concreto Agency Oy käyttää uutiskirjeviestinnässä yhdysvaltalaista MailChimp -sähköpostipalvelua, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

9 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Concreto Agency Oy suojaa tässä tietosuojaselosteessa mainitun henkilörekisterin perustuen riskiarvioinnissa saatuun tulokseen vaaditusta turvallisuustasosta. Tietosuojavastaava osallistuu riskien arviointiprosessiin ja antaa puolueettoman lausunnon lopullisesta päätöksestä tietojen suojaamisen osalta, jota Concreto Agency Oy noudattaa. Concreto Agency Oy ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset.

Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja perehdytettyjä rekisterin käyttämiseksi. Yhteystiedot säilytetään MailChimp-palvelussa.

10 TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: Vironallas, Eteläranta 7, 00130 Helsinki.

11 OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA
Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

12 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

14 TIETOSUOJASELOSTEEN HYVÄKSYNTÄ
Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 24.08.2018.